De Islam
 
DOSSIERS | De Islam

De islam

De islam is een veelbesproken onderwerp in alle soorten media. Elke dag is er wel een item in het nieuws over te vinden of een artikel in de krant. Als het om de mening over de islam gaat heeft iedereen altijd wel zijn woordje klaar. Maar zijn die meningen wel gegrond? Zijn ze gevormd met een goede voorkennis? Zijn het geen  vooroordelen? Eigenlijk weten maar weinigen waar de islam precies om draait. Dit wilde ik veranderen, daarom schreef ik dit stuk. Zelf weet ik er ook maar weinig van! 

De gedachte van de islam
De islam is de derde grootste godsdienst van de wereld. Het is een godsdienst die wereldwijd steeds meer aanhangers krijgt. De meeste moslims wonen in het Nabije Oosten en in Noord Afrika, IndonesiŽ, Pakistan, Bangladesh, Iran, Turkije, China en India.
Het woord Islam wordt vaak vertaald met 'onderwerping'. Een moslim voegt zich met lichaam en geest naar de wil van Allah ('de ene God'). Hoe men zich moet onderwerpen aan Allah staat beschreven in de heilige geschriften. Men moet proberen harmonie in het universum tot stand te brengen.
De Islam beschouwt Allah als degene waaruit alles is voortgekomen. Allah is de enige God. Zo is te lezen in de koran: "God getuigt dat er geen god is dan Hij - zo ook de engelen en zij die kennis bezitten. Hij is de handhaver van gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de machtige, de wijze". Allah is de bron, de Schepper en is als enige in het bezit van de waarachtige volmaakte werkelijkheid.
Een moslim begaat een zonde als hij een andere macht of wezen aanbidt, maar ze kunnen ook door hun nadelige gedrag tegenover Allah een zonde begaan.

De koran
De koran is het letterlijke woord van Allah. Hij heeft het doorgegeven aan Mohammed de profeet. Hij heeft de verzen weer doorgegeven aan zijn volgelingen. Voor Moslims is de koran de goddelijke werkelijkheid in het aardse rijk. Het is de aardse belichaming van Allah. Het woord koran betekent 'voorlezing'.
De koran is erg belangrijk voor de moslims. Ze willen graag dat kinderen eruit leren lezen, schrijven en reciteren. Vaak doen ouders hun kinderen op koranles.
De koran is ook heilig als boek op zich. Het bezit goddelijke kracht en genade.

De Hadieth
Na de dood van Mohammed wilde de islamitische gemeenschap zijn woorden en daden verzamelen. Deze zijn allemaal opgeschreven in de Hadieth. Hierin staan dus de traditie van het denken, spreken en handelen van Mohammed opgeschreven. De uitspraken in de Hadieth verhelderen de teksten in de koran en zijn ook een bron van juridische en religieuze kennis. Dit boek is net als de koran heilig.

Mohammed
Mohammed is voor het ontstaan van de Islam heel erg belangrijk geweest. Ook is hij heel erg belangrijk voor het dagelijks leven van een moslim. Hij wordt gezien en vereerd als de volmaakte Moslim. Mohammed is het grote voorbeeld van iedere moslim.
Er zijn vele biografieŽn over hem geschreven. Er wordt gezegd dat hij in Mekka (rond 570 n. Chr.) geboren is. Op een dag was Mohammed in een grot in de berg Hira waarvandaan hij keek naar Mekka. Daar kreeg hij van de engel Djibriel (Gabriel) de profetische opdracht. Deze ging hij uitvoeren. In het begin had hij maar weinig belangstellenden, maar later kreeg hij steeds meer mensen achter zich aan. Deze mensen bestonden uit twee groepen (worden later de soennieten en de sjiieten). Zijn laatste pelgrimstocht maakte hij met al zijn volgelingen naar Mekka. Hij sprak zijn volgelingen voor de laatste keer toe en riep op tot een eenheid onder zijn volgelingen. Een paar weken later stierf hij.

De soennieten en de sjiieten
De moslims zijn in twee hoofdgroepen onder te verdelen: de soennieten en de sjiieten. De soennieten ('volgelingen van de traditie' of 'het pad') Worden vaak gezien als orthodoxe moslims. Zij vormen de meerderheid van de moslims. De sjiieten ('de volgelingen van de weg van Ali') is een afgesplitste moslimssekte, die kort na de stichting van de islam is ontstaan. Beide groepen hebben hun eigen interpretatie van de koran, eigen tradities, een eigen geschiedenis, autoriteit en eigen traditionele boeken.

De imam
De imam geeft voor zowel de sjiieten als de soennieten het geloof door. Het woord imam betekent 'geestelijk leider'. De sjiieten zien de imam als een heilige. Voor hun is de imam een schakel in de ketting van de profeet Mohammed. Een imam moet volgens de sjiieten een directe nakomeling zijn van de profeet Mohammed. Voor de sjiieten is de imam de enige legitieme autoriteit op aarde waaraan iedereen gehoorzaam moet zijn.
Voor de soennieten is de imam een preker, die niet heilig is, maar een interpretatie geeft aan het geloof.

De moskee
De islamitische gebedsruimte is de moskee (Arabisch voor moskee is 'masdjid'). Alle moskeeŽn hebben hetzelfde grondplan, maar hebben ook invloeden van hun culturele en historische omgeving. Het belangrijkste gedeelte in de moskee is de mihraab, de gebedsnis. Meestal is dit gedeelte het mooist versiert. De mihraab geeft de richting aan waarin gebeden moet worden. Dit is altijd in de richting van Mekka. Ook belangrijk is de minaret, de toren. Daarvandaan wordt nu de oproep tot het gebed gedaan, maar vroeger niet. Toen had de toren niet echt een duidelijke functie. Aan het begin van de moskee is een fonteintje waar de gelovigen zich ritueel moeten reinigen voordat de gebeden beginnen. In de moskee staat ook een podium waarvandaan de imam zijn preek houdt.

Mekka
De heiligste plaats voor een moslim is Mekka. In het centrum van Mekka is de Ka'ba: het belangrijkste islamitische heiligdom. De Ka'ba wordt in de koran 'het huis van Allah' genoemd. Volgens de traditie is het bouwwerk door Adam opgericht, herbouwt en religieus gezuiverd door Abraham en is dit ook nog eens gedaan door Mohammed. Op een hoek van de Ka'ba ligt een zwarte steen, misschien is dit een meteoriet. De steen wordt beschouwd als symbool van de band tussen God en mens.

Religieuze plichten
Van moslims wordt verwacht dat ze vijf rituele plichten leren en onderhouden. De koran noemt ze, maar in de Hadieth staan de uitgebreide richtlijnen.
De eerste plicht is de geloofsbelijdenis. Men moet dan zeggen: "Er is geen god dan God, en Mohammed is zijn profeet". Dit is de essentie van de islam. Men herhaald deze zin ook heel vaak in het dagelijks leven.
De tweede plicht is het gebed. Voor vele is dit de belangrijkste plicht, want Mohammed zei: "Wanneer iemand van jullie bidt, staat hij in nauw contact met zijn Heer". Het verplichte gebed wordt vijf keer per dag op vaste tijden gedaan. Er wordt gebeden met zonsondergang, 's avonds, bij zonsopgang, tussen de middag en aan het einde van de middag. Bidden kan in principe overal op een rustige, schone plaats, maar het liefste doen moslims het toch in de moskee. Voor het bidden moeten moslims zich mentaal en fysiek voorbereiden door zich te concentreren op de betekenis van het gebed. Lichamelijk moet men zich wassen. Het gebed begint met 'Allahoe akbar' (Allah is de grootste), daarna moet men vier keer gaan staan, buigen, knielen en zitten. Het gebed eindigt met de vredesgroet.
De derde plicht is de gemeenschapsbijdrage waarbij een percentage van het inkomen geschonken wordt aan de moskee, zodat die voor de minder welvarende moslims kan zorgen.
De vierde plicht is het deelnemen aan het vasten. Dit wordt elk jaar in de negende maand ramadan gedaan. Tijdens de uren dat er licht is mag men niet eten, drinken, roken of seksuele gemeenschap hebben.
De vijfde plicht is de bedevaart naar Mekka.

De bedevaart naar Mekka
Moslims worden aangemoedigd om ten minste een keer in hun leven een pelgrimstocht te maken naar Mekka. De bedevaart vindt plaats in de laatste maand van het jaar. De bedevaart zit vol met rituelen. Men begint met aantrekken van een wit gewaad, wat een reinigingsritueel is dat symbool staat voor het achterlaten van wereldlijke aangelegenheden. De rituelen die hierna volgen benadrukken de rol van Abraham in de opvattingen van de relatie tussen mens en God. In Mekka lopen de pelgrims zeven keer om de Ka'ba. Er vinden nog een aantal rituelen plaats buiten Mekka.

De djihad
In de islamitische literatuur wordt uitgebreid geschreven over de djihaad. Dit zou eigenlijk de zesde plicht zijn. Wat een djihaad precies is, is moeilijk te omschrijven, maar meestal wordt het vertaald met 'heilige oorlog'. In de koran en in de traditie wordt het woord opgevat als 'ijveren op de weg naar God'. Dit betekent dat men zich inzet voor een volmaakte morele orde zowel in de maatschappij als in je eigen leven. Dit betekent dus dat een moslim moet strijden voor de gemeenschap tegen alles wat ingaat tegen Gods woord en onrust veroorzaakt. 

De besnijdenis
De besnijdenis is een reinigingsritueel. Het wordt niet in de koran beschreven, maar wordt toch vaak gedaan. Meestal worden jongetjes van rond de tien jaar besneden, maar soms ook meisjes. Deze leeftijd is gekozen, omdat het jongetje dan in staat is om uit de koran te lezen.

De dood
De koran ziet de dood als een terugkeer naar God. God roept alles tot leven, dus bepaalt hij ook wanneer het leven ophoudt. In de koran staat: "Ieder levend wezen zal de dood proeven. En wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een verzoeking. En tot ons zullen jullie teruggebracht worden". De dood is dus de toestand waarin God het tijdelijke leven op aarde weggenomen heeft. Het aardse leven is vergankelijk, incompleet en gebrekkig. De dood is ook maar tijdelijk. De ziel is bevrijd van zijn lichaam en gaat naar een andere wereld. De islam gelooft dus in een leven na de dood.
Er bestaan twee beelden over het oordelen na de dood. Een gezamenlijk oordeel van de zielen en een individueel oordeel. Het gezamenlijke oordeel begint met dat de ziel wordt bevrijd door twee engelen en verblijft dan tot het einde van de wereld in een graf tot alle mensen opgewekt worden uit de dood om het laatste oordeel te ondergaan. God zal de mens beoordelen op hun reactie op de profetische boodschap die door Mohammed en de profeten voor hem verkondigd is. De reactie moet er een zijn van gehoorzaamheid aan de goddelijke wil, want in de koran wordt verteld dat de ware gelovige naar het paradijs gaat. 

Dit stuk is beknopt, lang niet alles is besproken. Toch hoop ik dat je nu wat meer weet en als er naar je menig gevraagd wordt een gegronde mening kan geven. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt. Je kunt voor antwoorden op de vragen het boek 'Wereldreligies' van Michael D. Coogan lezen, of 'Godsdiensten van de wereld van Peter B. Clarke. Je kunt ook voorstellen om het onderwerp te behandelen bij godsdienst. Zo kun je jou mening vormen en andere meningen aanhoren. Veel plezier ermee!

Maartje SchrŲder 12.2


 


Fotoalbums

toneelstuk 10≤

> De Vrije School Den Haag © 2004-2005 > Powered By Dinamite Internet Services